Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Uwaga! Treść jest kopią dokumentu Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Art. 1.

idź do góry
Ustawa określa:
 1. wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 2. wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;
 3. kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;
 4. zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;
 5. postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Art. 2.

idź do góry
Ustawę stosuje się do:
 1. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.3)),
 2. innych, niż określone w pkt 1 , państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 3. innych, niż określone w pkt 1, osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:
  1. finansują je w ponad 50% lub
  2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 4. związków podmiotów, o których mowa w pkt 1–3,
 5. organizacji pozarządowych , o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), prowadzących działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy
– posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści, zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

Art. 3.

idź do góry
 1. Ustawy nie stosuje się do stron internetowych i aplikacji mobilnych dostawców usług medialnych, o których mowa w art. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361 i 643).
 2. Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:
  1. multimediów nadawanych na żywo;
  2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
  3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
  4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
  5. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
   1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
   2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
  6. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
  7. treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
   1. wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
   2. nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
   3. wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
  8. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Art. 4.

idź do góry
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
 1. aplikacja mobilna – publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych;
 2. ekstranet – niepubliczną sieć telekomunikacyjną, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w więcej niż jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji;
 3. elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej – tekst, grafikę, wykresy, mapy, multimedia, animacje, pliki oraz narzędzia do interaktywnego przesyłania danych;
 4. funkcjonalność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;
 5. intranet – niepubliczną sieć telekomunikacyjną, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w jednej strukturze organizacyjnej lub organizacji;
 6. kompatybilność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne;
 7. multimedia – dźwięk, wideo, prezentowane również w sposób interaktywny, lub połączenie tych form przekazu;
 8. nawigacja – zespół funkcji obejmujących menu oraz linki do elementów strony internetowej lub aplikacji mobilnej, takich jak nagłówki, listy lub tabele, pozwalających użytkownikowi na przemieszczanie się między elementami strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 9. postrzegalność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
 10. strona internetowa – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym;
 11. zrozumiałość – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającą użytkownikowi tych stron i aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

Art. 5.

idź do góry
 1. Podmioty publiczne zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.
 2. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.
 3. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. [pdf, 2MB]

Art. 6.

idź do góry
W przypadku gdy podmiot publiczny publikuje informacje na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej innej niż jego strona internetowa lub aplikacja mobilna i informacje te nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej, podmiot ten publikuje te same informacje na wybranej spośród posiadanych przez siebie stron internetowych lub aplikacji mobilnych, w sposób dostępny cyfrowo.

Art. 7.

idź do góry
 1. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 2. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

Art. 8.

idź do góry
 1. Podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1–4, których zadaniem publicznym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów .
 2. Podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową:
  1. strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. następujących elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
   1. danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej prowadzenia,
   2. narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
   3. nawigacji ,
   4. deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
   5. informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny,
   6. dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 , podmiot publiczny przeprowadza ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej obejmującą:
  1. ocenę zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, uzupełnioną o informację, w jakim stopniu zawartość strony internetowej lub aplikacji mobilnej może dotyczyć osób niepełnosprawnych;
  2. szacowanie kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej, które podmiot publiczny miałby ponieść;
  3. wskazanie okresu publikowania elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
  4. informację dotyczącą liczby użytkowników korzystających z danej strony internetowej lub aplikacji mobilnej w okresie publikacji informacji zawartej w publikowanym elemencie strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
  5. wskazanie okresu funkcjonowania danej strony internetowej lub aplikacji mobilnej wraz z częstotliwością publikacji w nich nowych treści.
 4. Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej dołącza się do deklaracji dostępności.

Art. 9.

idź do góry
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, będące jednostkami sektora finansów publicznych, oraz gminne osoby prawne, które spełniają warunki określone w art. 2 pkt 3 , mogą zapewniać dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub wybranej stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 10.

idź do góry
 1. Podmioty publiczne sporządzają deklarację dostępności w sposób dostępny cyfrowo.
 2. Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”.
 3. Deklaracja dostępności zawiera elementy, o których mowa w sekcji 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523.
 4. Deklaracja dostępności zawiera ponadto:
  1. datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
  2. datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji;
  3. informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
  4. dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;
  5. informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;
  6. informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;
  7. informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;
  8. link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej;
  9. informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;
  10. link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
 5. Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej zawiera dodatkowo wskazanie adresu elektronicznego, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej.
 6. Deklaracja dostępności może zawierać także informacje, o których mowa w pkt 1, 2, 5 i 7 sekcji 2 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523.
 7. Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności:
  1. strony internetowej – na tej stronie internetowej;
  2. aplikacji mobilnej – na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot oraz w tej aplikacji mobilnej.
  3. Podmiot publiczny umieszcza link do opublikowanej deklaracji dostępności w taki sposób, aby użytkownik strony internetowej mógł mieć do niego dostęp podczas nawigacji po stronie internetowej.
  4. Podmiot publiczny, publikując deklarację dostępności aplikacji mobilnej, umieszcza link do niej w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna.

Art. 11.

idź do góry
Podmioty publiczne dokonują przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Art. 12.

idź do góry
Minister właściwy do spraw informatyzacji:
 1. sprawuje nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy;
 2. monitoruje, raz w roku, zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z metodyką monitorowania określoną w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej metodykę monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie sprawozdań zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz.UE L 256 z 12.10.2018, str. 108, z późn. zm.4)) , zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1524”;
 3. sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie z wyników monitorowania, o którym mowa w pkt 2, zwane dalej „sprawozdaniem”, zgodnie z instrukcjami w zakresie sprawozdawczości, o których mowa w załączniku II do decyzji wykonawczej 2018/1524;
 4. prowadzi działania informacyjne oraz programy edukacyjne na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu dostępności cyfrowej;
 5. udostępnia informacje i dobre praktyki dotyczące przeprowadzania oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 8 ust. 3;
 6. prowadzi stronę internetową zawierającą informacje o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym zalecenia dotyczące tworzenia i utrzymywania dostępnych cyfrowo stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 7. udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności.

Art. 13.

idź do góry
 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 12 pkt 1:
  1. występuje do podmiotów publicznych w sprawach związanych z dostępnością cyfrową z zapytaniem, w szczególności o liczbę i sposób załatwienia skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementów strony internetowej, lub aplikacji mobilnej;
  2. nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężne na podmioty publiczne w sprawach związanych z dostępnością cyfrową.
 2. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustosunkowuje się do tego wystąpienia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Art. 14.

idź do góry
 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza wykaz adresów stron internetowych podmiotów publicznych we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.
 2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, do dnia 28 lutego każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wykaz podmiotów publicznych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) ustalony na podstawie cech zgromadzonych w rejestrze, według stanu rejestru na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.
 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na podstawie informacji zawartych w deklaracjach dostępności, sporządza wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 30 kwietnia każdego roku, publikuje na stronie internetowej, o której mowa w art. 12 pkt 6, wykaz adresów stron internetowych i wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 5. Podmioty publiczne weryfikują aktualność wykazów, o których mowa w ust. 4, w zakresie swoich stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz informują ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia publikacji tych wykazów.
 6. Wykazy, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw informatyzacji zmienia lub uzupełnia o strony internetowe lub aplikacje mobilne, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej analizy oraz na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, stwierdzi, że strony internetowe lub aplikacje mobilne powinny podlegać obowiązkowi zapewniania dostępności cyfrowej.

Art. 15.

idź do góry
Mister właściwy do spraw informatyzacji na podstawie wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4, oraz w oparciu o metodykę monitorowania określoną w decyzji wykonawczej 2018/1524 wybiera strony internetowe oraz aplikacje mobilne, które będą podlegały monitorowaniu zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Art. 16.

idź do góry
Mister właściwy do spraw informatyzacji publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o wynikach monitorowania, o którym mowa w art. 12 pkt 2, w terminie trzech miesięcy od dnia jego przeprowadzenia.

Art. 17.

idź do góry
 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza, w sposób dostępny cyfrowo, i przekazuje Komisji Europejskiej, co trzy lata, sprawozdanie z wyników monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia sprawozdanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia jego przekazania Komisji Europejskiej.
 3. Sprawozdanie zawiera informacje o:
  1. liczbie monitorowanych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  2. wynikach monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  3. szacowanej liczbie użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych podlegających monitorowaniu;
  4. trybie składania i rozpatrywania żądań o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego oraz o zasadach wnoszenia i trybie rozpatrywania skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego;
  5. których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a–c decyzji wykonawczej 2018/1524;
  6. sposobie i trybie konsultowania zagadnień związanych z dostępnością cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  7. działaniach podejmowanych w celu poszerzania wiedzy, budowania świadomości oraz upubliczniania informacji o zmianach w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
  8. dotychczasowych działaniach podjętych przy zapewnianiu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
  9. programach edukacyjnych i działaniach informacyjnych dotyczących dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  10. procedurze upubliczniania informacji na temat zmian w obszarze polityki dostępności cyfrowej w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 4. Sprawozdanie może zawierać dodatkowe informacje, o których mowa w pkt 3.2. i 4 załącznika II do decyzji wykonawczej 2018/1524.

Art. 18.

idź do góry
 1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2 , oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.
 2. Żądanie zawiera:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 3. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 4. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 6. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 7. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 8. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
 9. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

Art. 19.

idź do góry
 1. Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:
  1. w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
  2. nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5;
  3. nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.
 2. Uporczywym niewywiązywaniem się z zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej jest stwierdzenie braku poprawy dostępności cyfrowej w trzech kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2, oraz stwierdzenie rosnącej liczby uzasadnionych skarg, o których mowa w art. 18 ust. 7.
 3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest nakładana na podmiot publiczny w przypadku niesporządzenia i nieopublikowania deklaracji dostępności albo braku wymaganych dla deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5, wykazanego w dwóch kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2.
 4. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest nakładana na podmiot publiczny w przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, wykazanym w dwóch kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2.
 5. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:
  1. pkt 1, wynosi do 10 000 zł;
  2. pkt 2 i 3, wynosi do 5000 zł.

Art. 20.

idź do góry

Art. 21.

idź do góry
W ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) w art. 45 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 44. W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183, z 2015 r. poz. 1311, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 696) w art. 4 w pkt 3 w art. 37 w § 1a, w pkt 4 w art. 37a, w pkt 5 w art. 46 w § 2a, w pkt 7 w art. 48 w § 3a w zdaniu pierwszym i w pkt 12 w art. 74a w § 3 w pkt 2 użyte w różnym przypadku wyrazy „podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem osobistym”.”;”.

Art. 22.

idź do góry
Minister właściwy do spraw informatyzacji, do dnia 23 sierpnia 2019 r., udostępni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności.

Art. 23.

idź do góry
Minister właściwy do spraw informatyzacji przeprowadza pierwsze monitorowanie, o którym mowa w art. 12 pkt 2:
 1. dla stron internetowych – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 r.;
 2. dla aplikacji mobilnych – od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

Art. 24.

idź do góry
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże Komisji Europejskiej pierwsze sprawozdanie do dnia 23 grudnia 2021 r.

Art. 25.

idź do góry
 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 – Informatyzacja, będący skutkiem finansowym niniejszej ustawy, wynosi:
  1. w 2019 r. – 0,35 mln zł;
  2. w 2020 r. – 0,946 mln zł;
  3. w 2021 r. – 1,074 mln zł;
  4. w 2022 r. – 1,074 mln zł;
  5. w 2023 r. – 1,074 mln zł;
  6. w 2024 r. – 1,074 mln zł;
  7. w 2025 r. – 1,074 mln zł;
  8. w 2026 r. – 1,074 mln zł;
  9. w 2027 r. – 1,074 mln zł;
  10. w 2028 r. – 1,074 mln zł.
 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
 3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy przez ograniczenie:
  1. działań informacyjnych, o których mowa w art. 12 pkt 4;
  2. liczby stron internetowych lub aplikacji mobilnych podmiotów publicznych podlegających monitorowaniu, o którym mowa w art. 12 pkt 2.
 4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 26.

idź do góry
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 27.

idź do góry
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5–11, art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 13–19, które wchodzą w życie w zakresie:
 1. stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.;
 2. stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.;
 3. aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r.

Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848)

WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasada Wytyczne Kryterium sukcesu Poziom
1 – Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu 1.1.1 - Treść nietekstowa A
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie 1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A
1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) A
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A
1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie) AA
1.3 – Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 - Informacje i relacje A
1.3.2 - Zrozumiała kolejność A
1.3.3 - Właściwości zmysłowe A
1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA
1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości AA
1.4 – Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 - Użycie koloru A
1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku A
1.4.3 - Kontrast (minimalny) AA
1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu AA
1.4.5 - Tekst w postaci grafiki AA
1.4.10 - Zawijanie tekstu AA
1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem AA
1.4.12 - Odstępy w tekście AA
1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa AA
2 – Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 - Klawiatura A
2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę A
2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe A
2.2 – Wystarczająca ilość czasu czasu 2.2.1 - Możliwość dostosowania A
2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A
2.3 – Ataki padaczki - Migotanie 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu A
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków A
2.4.2 - Tytuły stron A
2.4.3 - Kolejność fokusu A
2.4.4 - Cel linku (w kontekście) A
2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony AA
2.4.6 - Nagłówki i etykiety AA
2.4.7 - Widoczny fokus AA
2.5 – Sposoby wprowadzania danych 2.5.1 - Gesty punktowe A
2.5.2 - Anulowanie kliknięcia A
2.5.3 - Etykieta w nazwie A
2.5.4 - Aktywowanie ruchem A
3 – Zrozumiałość 3.1 – Możliwość odczytania 3.1.1 - Język strony A
3.1.2 - Język części AA
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem A
3.2.2 - Podczas wprowadzania danych A
3.2.3 - Konsekwentna nawigacja AA
3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja AA
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 - Identyfikacja błędu A
3.3.2 - Etykiety lub instrukcje A
3.3.3 - Sugestie korekty błędów AA
3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA
4–Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 - Parsowanie A
4.1.2 - Nazwa, rola, wartość A
4.1.3 - Komunikaty o stanie AA