Przejdź do treści

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia drogą elektroniczna usług polegających na umożliwieniu użytkownikom dostępu do serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.deklaracja-dostepnosci.info, zwanego dalej "Serwisem").
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie odnosi się to również do wszystkich subdomen.
 3. Serwis prowadzony jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 11.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Serwis dla swojego działania wykorzystuje pliki "cookies". Zasady korzystania z plików "cookies" zostały określone w polityce prywatności znajdującej się pod adresem www.deklaracja-dostepnosci.info/polityka-prywatnosci.
 6. Zasady Regulaminu są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

II. Definicje

 1. Pojęcia wymienione poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
 2. Administrator - podmiot prowadzący Serwis tj. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
 3. Dane – wszelkie informacje dostarczane Administratorowi przez Użytkowników trakcie rejestracji w Serwisie lub dostępne dla Administratora w trakcie korzystania z Serwisu bądź korzystania z Usług, jak również informacje przesyłane Administratorowi w inny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Usługa - pakiet świadczeń zapewnianych Użytkownikom przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu, będących usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 5. Usługi nieodpłatne - usługi takie jak: monitor, walidator i generator, publikacja deklaracji dostępności, hosting deklaracji dostępności świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Warunki Dostępu do Usługi na stronie www.deklaracja-dostepnosci.info

 1. Korzystanie z wszystkich Usług w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Dostęp do Usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW w Serwisie.
 3. Dostęp do Usług nie wymaga zarejestrowania.
 4. Administrator przy okazji dostępu do Usługi ma prawo prowadzić w Serwisie działalność informacyjną i reklamową, w szczególności Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów video lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

IV. Warunki techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
 2. Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką bezpieczną i wspieraną przez producenta. Serwis do prawidłowego działania wykorzystuje technologie HTML, CSS i Javascrip.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu w następstwie niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych.

V. Prawa autorskie, korzystanie z materiałów

 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzonych do Serwisu przez Administratora i przez niego udostępnianych, należą do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

VI. Przetwarzanie danych

 1. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych, w tym plików cookies uruchamianych w ramach korzystania z Serwisu.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana przez Użytkownika poprzez kontakt na deklaracja@fwzr.pl.

VII. Zasady korzystania z usługi publikacji deklaracji dostępności

 1. Użytkownik może nieodpłatnie opublikować deklarację dostępności, która będzie widoczna na dedykowanej podstronie dostępnej poprzez unilany adres URL.
 2. Deklaracja dostepności będzie widoczna w ramach Serwisu zaraz po jej wygenerowaniu.
 3. W ostatnim kroku publikowania deklaracji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Opublikowana deklaracja jest aktywna przez 1 rok (365 dni) od daty publikacji.

VIII. Naruszenie regulaminu, blokada i usunięcie konta

 1. Administrator ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
  • wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • narusza obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady etykiety.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Administrator może wyłączyć zamówione usługi do czasu
  • zrealizowania przez Użytkownika działań nakazanych przez Administratora jako konieczne do Dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub
  • zweryfikowania tożsamości Zamawiającego działającego w imieniu Jednostki Publicznej

IX. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownikowi, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Do odstąpienia od umowy dochodzi poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora.

X. Inne postanowienia

 1. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 3. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o każdym przypadku zaistnienia problemu z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem).
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja w treści przez Użytkownika są zabronione.
 5. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Administratora lub których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub nie mógł im zapobiec,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi rozdziale Warunki techniczne niniejszego Regulaminu,
  • skutki wynikające z działań osób trzecich,
  • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Administratora,
  • utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora.

XI. Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób w jaki zawarto z nimi umowę.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich udostępnienia w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług Odpłatnych. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę o Dostęp do Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie regulaminu. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, przyjmuje się że Użytkownik zaakceptował zmianę Regulaminu.

XII.Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.