Przejdź do treści

Generator Deklaracji Dostępności

Info

Generator jest narzędziem darmowym i został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Pomoc

Jeśli masz wątpliwości i pytania to proponujemy zacząć od zakładki FAQ - często zadawane pytania w dziale Dostępność cyfrowa na stronie Wydziału Dostępności Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Start

Wypełnij poniższy formularz

lub

zobacz przykładowo wypełniony generator

 
 

Wstęp Deklaracji

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.:

Wpisz nazwę podmiotu, na przykład:
 1. Ministerstwo Cyfryzacji
 2. Urząd miasta Andrychów
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie.
Wpisz nazwę strony internetowej jako kontynuacja zdania: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ... :
 1. strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
 2. aplikacji mobilnej "mObywatel".
Wpisz adres www strony internetowej, której niniejsza Deklaracja Dostępności dotyczy.
Wybierz datę publikacji strony internetowej.
Wybierz datę istotnej aktualizacji strony internetowej, która miała wpływ na kwestie dostępności strony.

Status pod względem zgodności z ustawą

Następnie podmiot publiczny wskazuje status pod względem zgodności:

Wybierz deklarowany status zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Następnie podaje się informacje o dacie sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz o metodzie przygotowania tej Deklaracji:

Wybierz datę sporządzenia deklaracji.
"Podmiot zewnętrzny" to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków.
Podmiot publiczny może zamieścić link do dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Umieść informacje o możliwych do użycia skrótów klawiaturowych oraz o ewentualnych, dodatkowo zdefiniowanych, specjalnych skrótach klawiaturowych, na przykład "Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`"

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W tej sekcji podaje się informacje o sposobach kontaktowania się z podmiotem publicznym w celu zgłoszenia problemu z dostępnością cyfrową:

Wpisz imię i nazwisko osoby kontaktowej z podmiotem publicznym w celu zgłoszenia problemu z dostępnością cyfrową.
Wpisz adres e-mail osoby kontaktowej.
Wpisz nr telefonu osoby kontaktowej.

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny umieszcza informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej. Poniższy tekst ma charakter przykładowy i można go zredagować samodzielnie, mając na względzie zgodność z przepisami i czytelność dla odbiorców:

Dostępność architektoniczna

W sekcji "Dostępność architektoniczna" podmiot publiczny deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby.
Podaje przy tym adres lub adresy, jeżeli lokalizacji jest kilka, do każdej tworząc oddzielne opisy.

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości taką informację także należy zawrzeć.

W tej sekcji można zawrzeć także inne informacje skierowane do osób niepełnosprawnych, na przykład:

 1. opis sposobu dojazdu,
 2. inne sposoby porozumiewania się itp.

Podmiot może dalej umieścić dodatkowe, nieobowiązkowe informacje, na przykład:

 1. deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych, na przykład:
  • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
  • Zapewniamy informacje przetłumaczone na polski język migowy.
 2. deklarację o poprawieniu obecnej sytuacji, na przykład:
  • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo
  • itp.

Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności.
Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Aplikacje mobilne

Jeżeli podmiot publiczny posiada i udostępnia aplikacje mobilne, dodaje jeszcze jedną sekcję: "Aplikacje mobilne".
W treści deklaracji wymienia te aplikacje wraz z linkami do pobrania.