Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

Pytanie #2

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami została przyjęta w 2006 roku w ramach

Pytanie #3

W którym roku Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami?

Pytanie #4

Czy Polska ratyfikowała protokół fakultatywny do Konwencji, umożliwiający składanie skarg indywidualnych do Komitetu ONZ?

Pytanie #5

Konwencja dotyczy wyłącznie praw osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pytanie #6

Której z poniższych zasad NIE znajdziemy wśród zasad ogólnych, na których opiera się Konwencja?

Pytanie #7

Kiedy, według Konwencji, nie ma obowiązku zapewnienia racjonalnego usprawnienia?

Pytanie #8

Według Konwencji, prawo do niezależnego życia może być ograniczane z powodu

Pytanie #9

Kto w Polsce monitoruje wdrażanie Konwencji?

Pytanie #10

Jak często państwa, które ratyfikowały Konwencję, są zobowiązane składać Komitetowi do spraw praw osób niepełnosprawnych kolejne sprawozdania?