Przejdź do treści

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
www.winb.rzeszow.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RZESZOWIE

Adres

8 Marca 5, 35-065 Rzeszów, Poland

Inne adresy WWW pod tym samym adresem fizycznym

Lista podmiotów znajdujących sie pod tym samym adresem fizycznym
Adres strony DD Nazwa Status Akcje
bip.zetorzeszow.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
częściowo zgodna
zobacz

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2022-08-12 06:29:39

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

brak danych

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep

Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.

Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.

czytaj więcej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej https://winb.rzeszow.pl
a11y-podmiot

Opis: nazwa podmiotu publicznego.

Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka

czytaj więcej

a11y-url

Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.

Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.

czytaj więcej

https://winb.rzeszow.pl
a11y-data-publikacja

Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.

Treść przykładowa: 2004-01-02

czytaj więcej

2020-07-07
a11y-data-aktualizacja

Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..

Treść przykładowa: 2018-03-12

czytaj więcej

2021-03-02
a11y-status

Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.

Możliwe treści:

 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:

 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.

czytaj więcej

a11y-ocena

Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.

Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf

Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.

czytaj więcej

a11y-data-sporzadzenie

Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.

Treść przykładowa: 2020-09-23

czytaj więcej

2020-07-07
a11y-audytor

Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.

Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.

czytaj więcej

a11y-kontakt

Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.

Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe

czytaj więcej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba

Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).

Treść przykładowa: Jan Nowak

czytaj więcej

Tomasz Ruszała
a11y-email

Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.

Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl

czytaj więcej

biuro@winb.rzeszow.pl
a11y-telefon

Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.

Treść przykładowa: 22 125 5195

czytaj więcej

17 852 78 29
a11y-procedura

Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.

Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie ul. 8-go Marca 5

W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajdują się przystanki RTM – Plac Wolności 01, Targowa 01 i Targowa Cmentarz 02:

ulica: Al. Józefa Piłsudskiego
linie: OB, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 31, 37, 38, 44, 47

ulica: Targowa
linie: 5, 6, 10, 12, 13, 31

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście znajdujące się w budynku przy ul. 8-go Marca 5. Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, płatne.Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduję się w odległości 40 m od wejścia do budynku.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy sekretariatu.

Utrudnienia

Bariera architektoniczna w postaci 3 schodów pomiędzy poziomem wejścia głównego do budynku, a poziomem,na którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe urzędu.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego – którego zapewnia Inspektorat,
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winb.rzeszow.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie: formularz pismo ogólne kierowanego do WINB w Rzeszowie
 • przesyłanie faksów pod numer: 17 862-33-22;

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie pisma drogą elektroniczną na adres biuro@winb.rzeszow.pl lub faksem na numer 17 862-33-22

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

a11y-architektura

Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.

Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

czytaj więcej

Dostępność architektoniczna
a11y-aplikacje

Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.

Treść wymagana: Aplikacje mobilne

czytaj więcej

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
status fatal Brak statusu deklaracji zgodności

Podgląd idź do góry

https://www.winb.rzeszow.pl/deklaracja-dostepnosci/    Sprawdź stronę w WAVE