Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Raport audytu
Deklaracji Dostępności strony
narynkuusiascwkazimierzu.pl  
Sprawdź stronę w WAVE   0

Spis treści

Podmiot idź do góry

Nazwa

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM

Adres

Juliusza Małachowskiego 19, 24-120 Kazimierz Dolny, Poland

Inne adresy WWW pod tym samym adresem fizycznym

Lista podmiotów znajdujących sie pod tym samym adresem fizycznym
Adres strony DD Nazwa Status Akcje
mnkd.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
zgodna
zobacz
bip.mnkd.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM Brak DD zobacz
sklep.mnkd.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM Brak DD zobacz
katalog.mnkd.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM Brak DD zobacz
sciezki.mnkd.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 bd MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM Brak DD zobacz
kwiaty.mnkd.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
zgodna
zobacz
mnkd.bip.lubelskie.pl   Sprawdź stronę w WAVE   0 DD MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
zgodna
zobacz

Zastosowana metodyka analizy idź do góry

Szukanie

 • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
 • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
 • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
 • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.

Analiza zawatrości

 • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
 • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
 • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.

Podsumowanie i błędy

 • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
 • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie idź do góry

Stan na

2024-03-27 08:22:02

Deklaracja dostępności dla strony

Adres opublikowanej Deklaracja dostępności

Zadeklarowany poziom zgodności

zgodność

Szczegóły deklaracji idź do góry

Parametr Odczytana wartość
a11y-wstep
Opis: obowiązkowe oświadczenie o dostępności.
Treść wymagana: Nazwa podmiotu publicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Muzeum Nadwiślańskiego.
a11y-podmiot
Opis: nazwa podmiotu publicznego.
Treść przykładowa: Urząd Gminy Wólka
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
a11y-url
Opis: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania.
Treść przykładowa: https://www.wolka.pl.
https://mnkd.pl
a11y-data-publikacja
Opis: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji.
Treść przykładowa: 2004-01-02
2020-12-28
a11y-data-aktualizacja
Opis: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej..
Treść przykładowa: 2018-03-12
2020-12-28
a11y-status
Opis: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.
Możliwe treści:
 1. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 3. Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
Dodatkowy opis: Jeżeli podmiot publikujący Deklarację wybiera opcję 2 lub opcję 3, poniżej zamieszcza informacje:
 • które wymagania nie zostały spełnione, na przykład "filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych", "formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych", "mapa placówek medycznych nie jest dostępna" itp.
 • powody wyłączenia, na przykład "filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej", "poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego", "mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności" itp.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
a11y-ocena
Opis: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: https://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf
Dodatkowy opis: W przypadku wskazania nadmiernego obciążenia jako powodu braku dostępności cyfrowej, dołącza się zatwierdzoną przez kierownika jednostki informację o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.
a11y-data-sporzadzenie
Opis: data sporządzenia Deklaracji Dostępności.
Treść przykładowa: 2020-09-23
2020-12-28
a11y-audytor
Opis: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny.
Treść przykładowa: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Dodatkowy opis: Podmiot zewnętrzny to firma, osoba lub organizacja, która przeprowadziła przegląd, badanie lub audyt dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Raport z informacjami powinien być podstawą do przygotowania Deklaracji Dostępności, w tym określenia poziomu dostępności i opisania ewentualnych braków. Nazwę podmiotu należy oznaczyć identyfikatorem a11y-audytor.
a11y-kontakt
Opis: Nagłówek (<h2>) sekcji z danymi kontaktowymi.
Treść wymagana: Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
a11y-osoba
Opis: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa).
Treść przykładowa: Jan Nowak
Urszula Plewik
a11y-email
Opis: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: biuro@fwzr.pl
urszula.plewik@mnkd.pl
a11y-telefon
Opis: numer telefonu do osoby kontaktowej.
Treść przykładowa: 22 125 5195
+48 81 881 02 88 wew. 40
a11y-procedura
Opis: opis procedury wnioskowo-skargowej.
Treść wymagana: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
a11y-architektura
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o dostępności architektonicznej.
Treść wymagana: Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, znajduje się pod adresem:

Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejście służbowe od ulicy Witkiewicza posiada bramę wjazdowa na parking wewnętrzny oraz drzwi służbowe z wideofonem.

Na parkingu wewnętrznym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, dostępne dla pracowników MNKD całodobowo oraz dla zwiedzających w godzinach otwarcia ekspozycji. Z parkingu przez furtkę boczną istnieje możliwość przejazdu wózka osoby niepełnosprawnej do wejścia dla niepełnosprawnych, znajdującego się od strony Rynku.

Parking monitorowany jest przez ochronę Muzeum.

Drugie wejście, dostosowane dla niepełnosprawnych znajduje się, od strony Rynku. Wejście to prowadzi bezpośrednio do kasy muzealnej i na ekspozycje. Znajduje się na poziomie 0 budynku głównego.

W budynku oprócz wystaw Oddziału Muzeum sztuki Złotniczej (poziom 0 i poziom -1) znajduje się Galeria Wystaw Czasowych (poziom 1).

Biura Muzeum znajdują się na poziomie 1 i poziomie 2.

Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia przemieszczenie się na wszystkich poziomach.

Budynek Kamienica Celejowska

– Oddział Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 11, 24-120 Kazimierz Dolny

Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale ekspozycję mogą zwiedzać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, tylko na poziomie 0 oraz tylne patio.

Budynek posiada ekspozycje muzealne usytuowane na poziomie 0 i poziomie 1.

Do budynku prowadzi wejście boczne ze schodami, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych , poruszających się na wózkach. Wejście to prowadzi do pokoi gościnnych Muzeum znajdujących na poziomie 1 i poddaszu budynku.

Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada windy.

Budynek Dom z Gościeradowa

– Dział Historii i Kultury Regionu, ul. Podzamcze 20, 24-120 Kazimierz Dolny.

Budynek posiada wejście główne, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na poziomie 1 budynku znajdują się biura i dwie sale ekspozycyjne.

Wejście boczne zostanie udostępnione dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przez zamontowanie rampy zjazdowej. Osoby te mają możliwość uczestniczenia tylko w zajęciach edukacyjnych, które odbywają się w salce edukacyjnej na poziomie – 1. Schody znajdujące się między kondygnacjami, wyposażone są w poręcze.

Budynek Spichlerz Ulanowskich

– Oddział Przyrodniczy, ul. Puławska 54, 24-120 Kazimierz Dolny.

Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie 0. Budynek posiada trzy kondygnacje. Zwiedzanie dla osób poruszających się na wózkach możliwe jest tylko na poziomie 0.

Schody znajdujące się między kondygnacjami, wyposażone są w poręcze.

Budynek Dom Kuncewiczów

– Oddział Dom Kuncewiczów ul. Juliusza Małachowskiego 19, 24-120 Kazimierz Dolny

Budynek posiada wejście główne, do którego prowadzą dwie kondygnacje schodów, przez co budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Wewnątrz budynku, na poziomie 0 i poziomie 1 znajdują się ekspozycje.

Schody znajdujące się między kondygnacjami, wyposażone są w poręcze.

Grodzisko Żmijowiska – Oddział Grodzisko Żmijowiska

Obiekt na otwartym powietrzu. Dojazd drogą gruntową i polną. Parking utwardzony. Bariera dla wózków inwalidzkich w postaci nieutwardzonego podłoża, bez wytyczonych dróżek. Obiekty drewniane możliwe do zwiedzania tylko z zewnątrz.

Zamek w Janowcu

Oddział Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec

Wejście główne – brama wejściowa do zamku, bariera dla osób poruszających się na wózkach w postaci drewnianego mostu i wybrukowanego wjazdu.

Wybrukowany dziedziniec zamkowy. Dostępny do zwiedzania Dom Północny oraz Krużganki nie są dostosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.

Miejsce dla niepełnosprawnych na parkingu wewnętrznym.

Ogólnodostępny park z nieutwardzonymi ścieżkami.

Budynek Dwór z Moniak

– Oddział Zamek w Janowcu, ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec

Wejście główne – bariera w postaci schodów, bez poręczy.

Do zwiedzania przeznaczony jest poziom 0 budynku, na którym znajdują się również biura Oddziału Muzeum , na poziomie 1 znajdują się pokoje gościnne.

Schody prowadzące na pierwszą kondygnację wyposażone są w poręcz.

Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia kuchni i jadalni, z których mogą korzystać najemcy pokoi gościnnych.

Schody prowadzące do poziomu -1 wyposażone są w poręcz.

W obiekcie planowane jest umieszczenie bocznej platformy wjazdowej dla osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań – toalety dla niepełnosprawnych

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się :

– w budynku głównym – Rynek 19 [Oddział MSZ i GWC]

– w budynku Kamienica Celejowska [Oddział KC]

– w budynku Dom z Modliborzyc [Oddział Przyrodniczy]

– w budynku Spichlerz Ulanowskich [Oddział Przyrodniczy].

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Pojazdy posiadające kartę osoby niepełnosprawnej mają prawo wjechać na każdy parking udostępniany przez Muzeum.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

a11y-aplikacje
Opis: nagłówek (<h2>) sekcji z informacjami o aplikacjach mobilnych.
Treść wymagana: Aplikacje mobilne

Mały przyrodnik. Przygoda w Kazimierzu Dolnym – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EduTrzyZero.Esterka&gl=PL

Mały Przewodnik po Kazimierzu Dolnym – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EduTrzyZero.Kazik

Błędy krytyczne idź do góry

Element Poziom błędu Info
Brak wykrytych błędów

Podgląd idź do góry

http://narynkuusiascwkazimierzu.pl/?page_id=2825    Sprawdź stronę w WAVE