Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pp54.opoleprzedszkole.pl

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do świadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Trybała, pp54@opoleprzedszkole.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604601023 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu

Mjr Hubala 19
45-266 Opole

Parking

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się przy wejściu służbowym do placówki, z boku budynku. Można na niego wjechać drogą wewnętrzną.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się z przodu budynku. Do wejścia prowadzi prosty chodnik oraz podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Przed wejściem, z lewej strony na ścianie budynku znajduje się plan ewakuacyjny przedszkola.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 30%.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami znajduje się mały przedsionek prowadzący do kolejnych drzwi. Za nimi znajduje się kwadratowy hol główny. Po prawej stronie od wejścia znajduje się sekretariat oraz wejście do gabinetu dyrektora i pomieszczeń służbowych. Po lewej stronie od wejścia znajduje się sala do SI. Z holu głównego prowadzą 2 korytarze: na lewo znajduje się 5 grup starszaków, a na prawo 4 grupy maluchów.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Po lewej stronie od wejścia głównego, na korytarzu grup starszych: przy grupie V i VII
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 110 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 50 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM):
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności:
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 •