Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://p7.eduportal.koszalin.pl/pl

Przedszkole nr 7 w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Przedszkole 7 w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-12-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-22.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Lewczuk, przedszkole.podkasztanem@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 340 00 20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Brak

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Przedszkole nr 7 . Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest wąskie i niedostosowane
  do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą schody.
  Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Po lewej stronie znajduje się kancelaria
  dyrektora, w której można złożyć dokumenty. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym
  osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Toaleta znajduje się na
  parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli
  indukcyjnej. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób
  niepełnosprawnych.
  Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po
  uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta (co najmniej na 3 dni robocze przed
  dniem skorzystania ze świadczenia) Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić
  (e-mailem, faxem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tel. 94 34 000 20 , e-mail:
  przedszkole.podkasztanem@wp.pl
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
 •