Plan działania Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2027

Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

 • dostępność architektoniczna,
 • dostępność cyfrowa,
 • dostępność informacyjno- komunikacyjna,
 • pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

 • działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • szkolenia pracowników;
 • informowania o działaniach na rzecz dostępności;
 • podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:
 • poruszające się na wózku lub o kulach,
 • kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
 • rodzice z wózkami dziecięcymi,
 • niewidome i słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
 • głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
 • z zaburzeniami psychicznymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • cudzoziemcy,
 • mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
 • o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
 • starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
 • kobiety w ciąży.
Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w 1 budynku.
Jesteśmy administratorem 1 strony internetowej.
Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy przegląd procesów dotyczących dostępności podczas zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami i ich późniejszej pracy oraz procesów dotyczących dostępności podczas obsługi Klientów ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Przeglądu dokonano
w obszarach  dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

 1. dostępność architektoniczna,
 2. dostępność cyfrowa,
 3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
 4. pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

 1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej
  • Audyt dostępności architektonicznej
  • W budynku zbudowano toaletę dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej
  • Nowa strona internetowa zgodna ze standardem WCAG 2.1
 3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej
  • Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.
 4. Działania w obszarze pozostałych działaniach
  • brak

Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:
 1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej
 2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej
 3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej
 4. Działania w obszarze pozostałych działaniach
  • brak

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

1. Zapewnienie dostępu do wszystkich kondygnacji urzędu.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów.
Data początkowa: 2026-12-01
Zadania
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania Szacowany koszt [zł]
1.1 Budowa windy administrator budynku 52 450000

Dostępność cyfrowa

1. Poprawa dostępności Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów.
Data początkowa: 2026-05-01
Zadania
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania Szacowany koszt [zł]
1.1 Ułatwienie składania pism w postaci elektronicznej poprzez dostarczenie wzorów wniosków w formie do edycji oraz wskazanie formularzy konkretnych usług oferowanych na portalu GOV.PL. Wnioski w postaci edytowalnej mogą być opublikowane w formacie WORD, R koordynator_ka ds. dostępności 4 0
1.2 Wprowadzenie zakładki e-Urząd umożliwiającej elektroniczna obsługę interesantów. komórka IT/redaktor_ka strony www 4 0
1.3 Wprowadzenie elektronicznych formularzy kontaktu. komórka IT/redaktor_ka strony www 4 0

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów.
Data początkowa: 2026-05-01
Zadania
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania Szacowany koszt [zł]
1.1 przygotowanie tekstu informacji łatwej do czytania (ETR) koordynator_ka ds. dostępności 1 0

2. Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów.
Data początkowa: 2026-05-01
Zadania
Lp. Nazwa Jednostka odpowiedzialna Czas trwania Szacowany koszt [zł]
2.1 Zakup tablicy/monitora informacyjnego. administrator budynku 4 10000

Pozostałe działania

Brak przypisanych działań.

Szacowany koszt realizacji planu

 • Dostępność architektoniczna: 450 000
 • Dostępność cyfrowa: 0
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 10 000
 • Pozostałe działania: 0

Suma szacowanych kosztów: 460 000

Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Osoba odpowiedzialna

 

Plan został przygotowany przez: Hubert Dziadczykowski 

 

Osoba zatwierdzająca plan: Grzegorz Gajewski

 

Wykres za okres od 2026-05-01 do 2027-11-30

wykres działań i zadań za okres od 2026-05-01 do 2027-11-30
Data początkowa Nr Działania i zadania Data końcowa
2026-12-01   Dostępność architektoniczna 2027-11-30
1
 
2027-11-30
2026-05-01   Dostępność cyfrowa 2026-07-24
1
 
2026-07-24
2026-05-01   Dostępność informacyjno-komunikacyjna 2026-05-29
1
 
2026-05-08
2
 
2026-05-29
  Pozostałe działania
    Brak działań