Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.eskulapskierniewice.pl

Przychodnia Lekarska Eskulap zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni Lekarskiej Eskulap w Skierniewicach..

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zbyt mało informacji na temat funkcjonowania placówki.
 • Dokumenty PDF niedostosowane do wymogów tekstowych.
 • Mapa placówki medycznej nie jest dostępna.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona jest w trakcie rozbudowy i odpowiednie dokumenty będą z czasem dostosowywane i treść rozbudowywana.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-25.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gaczkowska, sekretariat@eskulapskierniewice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 468333776 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sobieskiego 29
96-100 Skierniewice

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Obecnie placówka nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, w większości obszaru naokoło budynku teren nie jest utwardzony. Obecnie placówka oczekuje na pozwolenia na budowę parkingu i najpewniej do końca 2023 zostanie on wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Budynek ma 5 wejść i wszystkie znajdują się na podeście do którego prowadzą 6 stopniowe schody. Wejścia do budynku patrząc na wprost budynku to - pierwsze po lewej jest głównym wejściem automatycznie otwierającymi się drzwiami, kolejne to 2 wejścia do windy, i kolejne 2 to wejścia do pediatrii: dla dzieci chorych i dla dzieci zdrowych. Do podestu prowadzi również pochylnia.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 50 centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Za głównym wejściem do budynku jest przedsionek. Na prawo jest wejście do apteki na lewo automatycznie otwierane drzwi które prowadzą do wnętrza budynku. W przypadku wejść do windy prowadzą one do przedsionka z którego jest wejście do windy oraz wejście służbowe. W przypadku wejścia do pediatrii dla dzieci chorych wchodzimy do przedsionka gdzie po lewej jest wejście do izolatki a na wprost wejście do poczekalni dla dzieci chorych. W przypadku wejścia do pediatrii dla dzieci zdrowych wchodzimy do przedsionka i na wprost jest wejście do poczekalni dla dzieci zdrowych oraz pacjentów poradni alergologicznej.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Schody do podestu
 • Ciąg schodów składa się z 6 stopni.
 • Stopień ma wysokość 14 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • na podeście, za dwoma środkowymi drzwiami po prawej strony od wejścia głównego budynku.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 601326910

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
 •