Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkolekotunia.pl

Przedszkole Gminne Zielony Zakątek w Kotuni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Gminnego Zielony Zakątek w Kotuni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://Dostępność, którą posiada strona internetowa to: powiększenie tekstu, pomniejszenie tekstu, skala szarości, wysoki kontrast, tryb negatywu, jasne tło, podkreślenie linków, czytelniejsza czcionka

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-15.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Graczyk, spkotunia@vp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602625893 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Gminne Zielony Zakątek w Kotuni

Kotunia 47
62-400 Słupca

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajduje się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę lub bramę, prowadzą do niego schody oraz podjazd z barierką, nie ma problemu, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
 • Wejście główne od strony parkingu jest wejściem do Szkoły Podstawowej, przez korytarz szkoły można przejść do wejścia do przedszkola, które znajduje się na końcu budynku od strony boiska.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Korytarz główny o szerokości 147 cm z lokalnymi przewężeniami zmniejszeniem szerokości do 121 cm. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi wejściowe do sal oraz łazienki.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą pochylni o maksymalnym nachyleniu %.

Pomieszczenia

 • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje