Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://p15sosnowiec.edupage.org/

Przedszkole Miejskie Nr 15 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2004-10-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Przedszkole nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy;.
  • Przedszkole nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących;.
  • Przedszkole nie zapewnia na stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym;.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Brak możliwości technicznych spełnienia wymagań.
  • Brak możliwości technicznych.
  • Brak możliwości technicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-24.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Golańska, p15@sosnowiec.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2663613 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku nie zawiera schodów; budynek jest parterowy, wszystkie pomieszczenia )poza pomieszczeniami technicznymi) są dostępne;.

Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych, dostępny jest natomiast parking osiedlowy;.

Osoba niepełnosprawna, której towarzyszy pies przewodnik, może wejść na teren przedszkola;.

W przedszkolu zatrudniona jest osoba, która posiada umiejętność posługiwania się językiem migowym;.

Z przedszkolem można się również kontaktować poprzez pocztę elektroniczną p15@sosnowiec.edu.pl, telefonicznie 32/2663613;.

Strona internetowa została dostosowana do osób słabowidzących, poprzez zastosowanie kontrastu;.

Przedszkole posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych;.

Osobom niepełnosprawnym, pomocą służą pracownicy przedszkola.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje