Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gsasarzyna.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Sarzynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Nie ma możliwości powiększenia czcionki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Pacholarz, paulinapacholarz@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 782429306. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do szkoły prowadzi jedno główne wejście, dostępne z poziomu terenu, szerokość drzwi oraz wymiary przedsionka umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Główne wejście do budynku jest łatwo rozpoznawalne dzięki konstrukcji, oświetleniu i zastosowanym kontrastom barwnym. W przedsionku usytuowana jest kanapa, na której osoba słabowidząca może poczekać na akomodację wzroku do istniejących warunków.

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny. Zapewniona jest dostępność do poszczególnych kondygnacji za pomocą schodołazu. Korytarze i klatki schodowe maja odpowiednią szerokość, posadzki są równe, ale mają niskie właściwości antypoślizgowe. Schody są proste, bez podcięć, o wymaganych wymiarach, pierwsze i ostatnie stopie biegów schodowych są oznaczone kolorystycznie. Balustrady spełniają wymagania w zakresie wysokości i odstępów pomiędzy szczebelkami.

Wszystkie pomieszczenia w szkole oznaczone są w sposób czytelny zarówno wzrokowo jak i dotykowo. W całym budynku szkoły funkcjonuje jednolity system oznaczeń.

Na placu szkolnym, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do budynku szkoły, są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ich powierzchnia oraz układ graficzny i kolorystyka spełnia wszystkie wymagania. Z miejsc tych mogą korzystać osoby uprawnione, tj. posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych.

Na teren szkoły można wejść bez ograniczeń z psem asystującym.

W tym momencie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do końca 2021r. strona internetowa spełniać będzie wszystkie wymagania określone prawem. Wykupiony zostanie również dostęp do tłumacza języka migowego online.

Do końca 2021r. szkoła zostanie wyposażona w windę, umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.