Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.psmopoczno.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w
  całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień
  wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word
  (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę
  możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były
  poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter
  wyróżniający do wpisów i promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Podwyższony kontrast.
 • Możliwość odwrócenia kolorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Chybalski, szymon@psmopocnzo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 447553110 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek piętrowy. Do budynku p...

Budynek piętrowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony ul. Marii Konopnickiej drugie od strony parkingu przy szkole. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się poręcz. Szerokość drzwi wejściowych dostosowana jest do przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek . Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania dla osób niepełnosprawnych.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie
Telefon: +48 44 7553110
E-mail: sekretariat@psmopoczno.pl
Adres korespondencyjny: ul. Piotrkowska 28, 26-300 Opoczno.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje