Deklaracja Dostępności dla strony internetowej dpsjonkowo.pl

Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa DPS Jonkowo.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Koziołek, biuro@dpsjonkowo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 512 91 26 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

• Do budynku głównego (mieszkalnego) prowadzą 2 wejścia:
- od strony ul. Lipowej,
- od podwórka, do którego kieruje tablica informacyjna.
• Wejścia do budynku mieszkalnego dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową, bez barier architektonicznych (pozbawione progów i wyposażone w poręcze).
• Budynek mieszkalny mieści się na trzech kondygnacjach. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się za pośrednictwem windy i dwóch klatek schodowych.
• Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie jest w pełni dostosowany do zamieszkania osób niepełnosprawnych.
• Biuro DPS znajduje się w części budynku, do którego prowadzi oddzielne wejście. Do budynku biura można dostać się wózkiem inwalidzkim po podjeździe.
• Pozostałe wejścia np. do pralni czy kuchni, mają charakter pomocniczy i służą w ciągach komunikacyjnych pracownikom. Osoby nie będące mieszkańcami, pracownikami lub osobami wykonującymi usługi na rzecz Domu lub jego mieszkańców, nie korzystają co do zasady z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.
• Przed posesją Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje