Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pawilonzodiak.pl

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
  • Brak dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik.
  • Nie wszystkie linki są podkreślone.
  • Nie wszędzie cele linków wynikają z treści linków.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sałbut, kontakt@pawilonzodiak.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 510 205 984 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienie dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej zbiorów Pawilonu Zodiak lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Pawilon Zodiak dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Pawilon Zodiak może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Pawilon Zodiak odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Główne wejście znajduje się w ścianie budynku przy placu od strony Pasażu S. Wiecheckiego "Wiecha". Wejście jest wyposażone w podchwyty pionowe ułatwiające otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejścia od ul Chmielnej oraz po drugiej stronie budynku nie mają kontroli dostępu - tj. czytnika kart, jedynie otwierane od wewnątrz manualnie (od strony restauracji PIZZA HUT). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach wejściowych znajduje się napis "Zodiak Warszawski Pawilon Architektury".

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia. Hol stanowi przestrzeń zaaranżowaną na wystawy czasowe. Zastosowane wykończenie korytarza, powierzchni ścian, podłóg ma jednolitą jasną barwę, podłogi korytarza wykonane z jasnego lastryko nie są skontrastowane z białym kolorem ścian korytarza. Drzwi wewnętrzne są w tym samym kolorze co ściany - białe lub szklane, ale bez oznakowania w postaci pasów kontrastowych.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody oraz winda znajdują się na klatce schodowej, do której prowadzą podwójne drzwi (szerokość powyżej 90 cm). Schody prowadzą do kondygnacji "-1" oraz na pierwsze piętro. Winda obsługuje kondygnację "-1" oraz piętro. Na parterze znajduje się jedna sala dla gości odwiedzających pawilon.

Schody w budynku można ominąć używając windy. Stopnie są proste, bez podcięć, ażurowe (brak podstopnicy). Stopnie i spoczniki są wykonane z lastryko, krawędzie schodów nie są oznakowane w sposób kontrastowy. Schody mają obustronne poręcze. Otwarte schody stanowią utrudnienie dla osób posługujących się białą laską, stopa osoby wchodzącej w górę nie ma wystarczającego podparcia o podstopnicę. Brak oznakowania stopni stanowi utrudnienie dla osób słabowidzących, gdyż stopnie zlewają się w jedną całość.

Zainstalowana winda ma minimalny wymiar wewnętrzny kabiny 1,1 m szerokości x 1,4 m długości. Lokalizacja windy jest łatwa do zidentyfikowania na klatce schodowej. Występuje przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m przed wejściem do windy.

Winda dysponuje sygnalizacją: świetlną przyjazdu windy, dźwiękową przyjazdu windy oraz informującą o zamykaniu i otwierania drzwi. Przy wejściu do windy zainstalowano zewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 - 1,1 m, panel jest ograniczony do przycisku, trudno go dostrzec, gdyż umieszczony jest na wąskiej obudowie windy. W kabinie zainstalowano wewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 - 1,1 m. Panele sterujące windy wyposażony są w Brajlowskie numery, wypukłe numery. Przycisk kondygnacji "zero" jest też wyróżniony kolorystycznie. Drzwi windy mają szerokość min. 0,9 m oraz otwierają i zamykają się automatycznie oraz są wyposażone w system zatrzymujący zamykanie, w przypadku wystąpienia przeszkody w wejściu. Winda jest wyposażona w poręcze, jedną poręcz zamontowano równolegle po tej samej stronie, na której mieści się panel sterujący.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Brak dostępu do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu Sali wystawowej. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. W toalecie zapewniona jest możliwość transferu na miskę ustępową z prawej, z przodu oraz kątowo. Powierzchnie ścian toalet wykończone są płytkami ceramicznymi z wzorem w kratki o bardzo wysokim kontraście LRV 1,0 (płytki są biało - czarne). Tak wysoki kontrast może niektórych użytkowników wprowadzić w błąd, powodować zamieszanie, szczególnie osoby niedowidzące, osoby z niepełnosprawnością umysłową / zaburzeniami neurologicznymi.

Wyposażenie toalet jest w większości zgodne ze Standardami dostępności. Zapewniono przestrzeń manewrową poza polem otwierania drzwi. Zapewniono pole manewrowe przed umywalką oraz przestrzeń wolną na kolana oraz stopy. Zapewniono przestrzeń przed miską ustępową o minimalnych wymiarach 0,9 x 1,5 m oraz poręcze po obu stronach miski ustępowej. Uchwyt od strony transferu i ściany jest podnoszony. Górna krawędź umywalki znajduje się na wysokości 0,8-0,85 m. Zastosowano baterię obsługiwaną za pomocą dźwigni z przedłużonym uchwytem. Dozownik mydła, dozownik papieru toaletowego na wysokości 0,9m od poziomu posadzki.

Sale konferencyjne mają wystarczającą przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózku. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje