Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.spskoszewy.com/

Szkoła Podstawowa imienia Władysława Jagiełły w Sarych Skoszewach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Szkoły Podstawowa imienia Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Https://www.spskoszewy.com/.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Na stronie nie wszystkie zdjęcia / obrazki posiadają dokładny opis alternatywny.
    Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki.
    Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
    Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Kramarz, anetalampart@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 6484109 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa imienia Władysława Jagiełły mieści się pod adresem: Stare Skoszewy 19, 62-701 Łódź.
Szkoła posiada dwa parkingi z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
Do budynku można dostać się przez część przedszkolną (bez przeszkód architektonicznych)
Budynek szkolny wyposażony jest w windę, przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły znajdują się toalety z przeznaczeniem również dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje