Deklaracja Dostępności dla strony internetowej sp22.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna.
  • Nie wszystkie dokumenty są zgodne z wymogami dostępności cyfrowej.
  • Układ tekstu w artykułach nie zawsze jest zgodny z wymogami dostępności cyfrowej.

Powody braku spełaniania wymagań

  • W roku 2022 została stworzona nowa strona, która cały czas jest zmieniana tak, aby była dostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Janusz Banasiak, sekretariat@sp22.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 243644027 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Szkoła mieści się w dwóch budynkach (Mała i Duża Szkoła) połączonych łącznikiem, w którym znajdują się dwa wejścia główne, od południowej i północnej strony.
2. Łącznik jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - wejście do budynku bez barier architektonicznych poprzez pochylnie dla wózków. Również na piętrze łącznika znajdują się pochylnie umożliwiające komfortową komunikację.
3. Sekretariat zlokalizowany jest na parterze budynku Dużej Szkoły.
4. Na parterze łącznika znajduje się dyżurka, w której dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy lub informacji.
5. W obydwu budynkach ciągi komunikacyjne zapewniają swobodne poruszanie się, hole są szerokie i nie ma różnic poziomów, są szerokie schody z poręczami.
6. W każdym budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób niepełnosprawnych.
7. W budynku Małej Szkoły jest zainstalowana winda.
8. W budynku Dużej Szkoły możliwe jest korzystanie z windy zainstalowanej w budynku należącym do Pływalni Podolanka (szkoła i pływalnia łączą się na każdej kondygnacji bez różnicy poziomów).
9. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10. W budynkach krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów są oznakowane pasem kontrastowym - ostrzegawczym.
11. W budynkach nie zastosowano podpisów brajlowskich lub w druku powiększonym. Nie jest dostępna informacja głosowa. Dostępna jest pętla indukcyjna w sekretariacie szkoły.
12. Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) stacjonarnie i online.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje