Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Rolna

GMINA USTRONIE MORSKIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.ustronie-morskie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-03-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Lipiński, informacja.publiczna@ustronie-morskie.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609886689 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Rolna 2
78-111

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Budynek Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim posiada Jedno wejście, do którego prowadzi podjazd
  przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Za budynkiem znajduje się miejsce postojowe dla osób
  niepełnosprawnych.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Budynek Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim posiada Jedno wejście, do którego prowadzi podjazd
  przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Budynek jest trzykondygnacyjny, na kondygnacje +1 oraz +2 prowadzą schody. Brak jest windy oraz
  toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe do budynku
  są nie oznakowane w tym zakresie.
  Schody nie są oznakowane taśmą kontrastową.
  Kolorystyka ciągów komunikacyjnych nie zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem
  wzroku.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
  W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje