Deklaracja Dostępności dla strony internetowej teatr-rozrywki.pl

Teatr Rozrywki w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Rozrywki w Chorzowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zdjęcia, grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Bokuniewicz, m.bokuniewicz@teatr-rozrywki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 346 19 31 do 33 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Teatr Rozrywki

Konopnickiej 1
41-500 Chorzów

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Parking jest płatny.
 • Oznaczone miejsca parkingowe znajdują się przy ul. M. Konopnickiej.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Budynek główny znajduje się w centrum miasta. Wokół teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką brukową oraz betonowymi płytami. Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba znajdują się na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Katowickiej. Wejście do kasy oraz wejście główne w stronę szatni i foyer jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Powierzchnia jest płaska bez większych wzniesień które mogłyby utrudniać wejście do obiektu. Widzowie mogą bez problemu korzystać z foyer oraz miejsc na parterze widowni. Piętro oraz widownia znajdująca się na balkonie Dużej Sceny pozostaje niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na brak windy i innych udogodnień. Drzwi na widownie są dwuskrzydłowe, a ścieżka komunikacyjna nie ma wysokich progów. Osoby z niepełnosprawnością ruchową chcące załatwić sprawę lub spotkać się z dyrekcją, zapraszani będą na foyer Teatru, gdzie dostęp dla nich nie jest utrudniony. W razie chęci spotkania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braulle'a, w druku powiększonym ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.
  Na parterze znajdują się: kasa biletowa, szatnie, foyer, kawiarnia Cafe Bocian, wejścia na widownię Dużej Sceny, winda oraz schody prowadzące na Małą Scenę, toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz wyjścia ewakuacyjne.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się przy wejściu głównym do Teatru oraz w kasie biletowej.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • W holu, umożliwiająca dostanie się na foyer i widownię Małej Sceny (I piętro).
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: +48 32 346 19 30

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Oznaczona toaleta dla niepełnosprawnych przy szatniach
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://teatr-rozrywki.pl/teatr-bez-barier.html
 •