Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.fpiwo.pl

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fpiwo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-02.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Nie wszystkie linki otwierają się w tym samym oknie.
 • Strona nie ma formularza kontaktowego.
 • Strona nie posiada przycisku zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
 • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny.
 • Nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może utrudniać prawidłowe wyświetlanie/wczytywanie strony przez przeglądarki oraz odczytywanie treści przez automatyczne czytniki.
 • Nie ma na stronie map dojazdu do obu biur fundacji.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Materiały tekstowe i multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-02.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Wojciechowska, kontakt@fpiwo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692026615 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Bulwar Ikara

10
54-130 Wrocław

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 1 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze po prawej stronie.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Legnicka

55
54-203 Wrocław

Parking

 • Nie mamy parkingu.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje